Obchodní podmínky

Obchodní podmínky inzertního serveru Hirent.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Hirent.cz je inzertní server dostupný na URL www.hirent.cz (dále jen „IS“), provozovaný fyzickou osobou - Ing. Zdeněk Moravec, IČ 01133811 (dále jen „Provozovatel“), zprostředkovávající služby v oblastech inzerce a prezentace fyzických i právnických osob v oblastech pronájmu či půjčování produktů a služeb.

1.2. Registrovat se na IS jsou oprávněny pouze fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu, které vyjádřily souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Uživatel").

1.3. Pro zveřejnění inzerátu a prezentaci veřejného profilu Uživatele je nutné se nejprve na IS registrovat.

1.4. Zobrazovat a vyhledávat inzeráty a veřejný profil Uživatele je umožněno bez nutnosti registrace na IS.

2. Způsob a podmínky inzerce a prezentace Zákazníka na IS

2.1. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné na IS, jsou pravdivé, aktuální a úplné. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky nebo jakýmkoliv způsobem obcházejí či porušují platné právní předpisy nebo nabádají k jejich porušování.

2.2. Uživatelem uvedené údaje v inzerátu, jeho názvu či osobním profilu nesmí obsahovat žádné termíny použité za účelem manipulace výsledků vyhledávání.

2.3. Uživatel není oprávněn ve svých inzerátech a osobním profilu uvádět odkaz na jiné obdobné inzertní servery či jakoukoliv jinou formu nabídek a poptávek.

2.4. Uživatel nesmí duplikovat jednotlivé inzeráty za účelem zviditelnění ve výpisu inzerátů.

2.5. Každý inzerát musí obsahovat pouze jeden typ, druh nebo variantu inzerovaného zboží či služby.

2.6. Uživatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho inzerátu a veřejném profilu budou veřejně přístupné.

2.7. Uživatel se zavazuje neprodleně aktualizovat inzeráty a údaje ve svém profilu v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených tak, aby odpovídaly skutečnosti.

2.8. Výlučně Uživatel je zodpovědný za pravdivost a obsah uváděných údajů. Provozovatel neručí za funkčnost, kvalitu a legálnost původu nabízeného zboží a služeb.

2.9. Uživatel je oprávněn inzerovat pouze vlastní zboží a služby, případně zboží a služby, ke kterým byl jejich skutečným vlastníkem zmocněn v dané věci. Provozovatel není povinen zjišťovat, zda je Uživatel skutečným vlastníkem nabízeného zboží.

2.10. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat inzeráty a profil Uživatele.

2.11. Provozovatel má právo přesunout inzerát a profil Uživatele do správné sekce s ohledem na text inzerátu a obor působnosti Uživatele.

2.12. Provozovatel si vyhrazuje právo informovat Uživatele o nutnosti provést nezbytné úpravy v jeho inzerátu a veřejném profilu. Dokud nedojde k nápravě ze strany Uživatele a opětovné kontrole Provozovatele, není Provozovatel povinen inzerát a profil Uživatele na IS zveřejnit.

2.13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát a profil Uživatele nezveřejnit, budí-li dojem, že je v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy, těmito Obchodními podmínkami, vykazuje-li znaky podvodného jednání nebo podvodné nabídky nebo neshoduje-li se samotné chování Uživatele s dobrými mravy a to bez předchozího upozornění a bez jakékoliv náhrady.

2.14. Pokud bude Uživatel opakovaně porušovat tyto Obchodní podmínky, je Provozovatel oprávněn smazat trvale, bez předchozího upozornění a bez jakékoliv náhrady celý profil Uživatele z IS a to včetně všech údajů a inzerátů k tomuto profilu příslušících.

2.15. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Uživatel.

2.16. Provozovatel má pouze postavení zprostředkovatele mezi pronajímatelem a nájemcem a nepřebírá tak žádné závazky ani záruky za pronajímané zboží či služby.

2.17. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v souvislosti s využíváním služeb IS.

2.18. Provozovatel neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku přímé či nepřímé souvislosti s nemožností využívání služeb IS.

2.19. Uživatel se zavazuje, že nebude Provozovatele činit odpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě uveřejnění Uživatelem zadaného obsahu a údajů na IS.

2.20. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití Uživatelem či třetí stranou zadaných údajů v inzerátu a veřejném profilu, nebo získaných nelegálním proniknutím do IS třetí osobou.

2.21. Provozovatel si může stanovit dobu, po kterou se budou inzeráty či profil Uživatele uchovávat na IS, pokud to nebude v rozporu s jinými platnými body těchto Obchodních podmínek a zákony České republiky.

2.22. Provozovatel si vyhrazuje právo umístit reklamu, či jakoukoli jinou formu propagace kdekoliv na IS v případě, že bude vhodným způsobem oddělena od ostatního obsahu zadaného Uživatelem.

3. Způsob a podmínky reklamace

3.1. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost IS a poskytovaných zpoplatněných Služeb.

3.2. Provozovatel odstraní závady a navrátí stav IS a nabízené služby do původního stavu před pochybením v nejkratším možném čase.

3.3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména cílené útoky na IS, výkyvy v návštěvnosti IS Provozovatele a další nepředvídatelné a těžko ovlivnitelné události.

3.4. V případě pochybení na straně Provozovatele je Zákazník v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu vzhledem k čerpanému kreditu během tohoto pochybení.

3.5 Uživatel má právo podat reklamaci pouze písemně na email Provozovatele info@hirent.cz nebo korespondenčně na adresu Provozovatele a to nejpozději do pěti pracovních dnů od započetí reklamovaného pochybení.

3.6. Provozovatel se zavazuje posoudit reklamaci v nejbližším možném termínu.

3.7. Za účelem pravidelné údržby IS je Provozovatel oprávněn omezit či zcela pozastavit chod IS na předem stanovenou a nezbytně nutnou dobu (dále jen „výluka“). Termín a délku výluky Provozovatel oznámí na svých internetových stránkách předem, pokud mu to pochybení neznemožní.

4. Platební podmínky a Ceník služeb

4.1. Před poskytnutím některých služeb může Provozovatel po Uživateli požadovat peněžní odměnu stanovenou platným Ceníkem služeb. Zákazník před využitím vybraných zpoplatněných služeb musí nejprve zaplatit dostatečný peněžní obnos přes jednu z dostupných platebních metod. Po zaplacení je v nejkratším možném termínu, daném technickým omezením dané platební metody, nahrán odpovídající kredit na daném profilu Uživatele. Tento kredit je poté adekvátně čerpán při využívání zpoplatněných služeb dle platného Ceníku.

4.2. Při uhrazení peněžní částky Uživatelem ve prospěch Provozovatele bude vystaven odpovídající doklad ze strany Provozovatele.

4.3. Uživatel souhlasí s vystavením a použitím faktury za poskytnuté služby Provozovatelem pouze v elektronické formě.

4.4. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednavateli fakturu v elektronické formě a to nejpozději do 15 dnů po připsání fakturované částky na účet Provozovatele.

5. Ochrana osobních údajů Uživatele

5.1. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním zadaných osobních údajů Provozovatelem.

5.2. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod registračním číslem: 00047284.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit tyto Obchodní podmínky a Ceník služeb. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo Ceník služeb změněny a zveřejnit jejich nové znění na IS. Uživatel automaticky potvrzuje souhlas s novými Obchodními podmínkami v okamžiku, kdy užívá služeb IS. Neakceptuje-li Uživatel nové Obchodní podmínky nebo nový Ceník služeb, nemá právo dále užívat služeb IS.

6.2. Změny v Obchodních podmínkách a v Ceníku se Provozovatel zavazuje oznámit minimálně 5 dnů před jejich vstoupením v platnost.

6.3. Při neplatnosti či neúčinnosti některé části těchto Obchodních podmínek a to z jakýchkoliv důvodů, neovlivňuje tento fakt platnost a účinnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek.

6.4. Platnost a účinnost těchto Obchodních podmínek začíná dnem 1. listopadu 2012.